ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายประสาน วงษ์สุข
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระชน พิทักษ์วศิน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิลวรรณ วัฒนา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ ภู่ถาวร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพูลศักดิ์ กังวานสมวงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติกรณ์ เหลืองอ่อน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูประภัทรวิริยาภรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายกิมเว้ง แซ่ตั๊น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางปริญา พีรปรัชญา
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : สถานศึกษา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเดช บุญช่วย
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษากรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย สนิทใจรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษากรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพล ปิ่นทองคำ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษากรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายแสวง ไขรัศมี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษากรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางไพเราะ นีระเสน
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษากรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :