ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววิภา แสงสว่าง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ