ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวคัทยาณัฏฐ์ ตระกูลกะตะศิลา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ