ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวคัทยาณัฏฐ์ ตระกูลกะตะศิลา
ครูผู้ช่วย