ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางรุ่งทิวา จันพุฒ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์