ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางรุ่งทิวา จันพุฒ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์