ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวอ้อ โชคชัย
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าปฐมวัย