ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางอ้อ สงแพง
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย