ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางปริญา พีรปรัชญา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบคล้า
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบุญเอื้อ เอี่ยมรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบคล้า
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายกิติ ศรีบัณฑิต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายกิติ ศรีบัณฑิต
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2524 - พ.ศ. 2547
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจน์ ศรีพัฒโนทัย
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2514 - พ.ศ. 2524
ชื่อ-นามสกุล : นายชูชาติ คุณารักษ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2513 - พ.ศ. 2519
ชื่อ-นามสกุล : นายฟู แสนอุดม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 ก.ค. พ.ศ.2498 - พ.ศ. 2513