ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สถานศึกษาพอเพียง ปี2554
สถานศึกษาพอเพียง ปี2554
โรงเรียนบ้านมาบคล้ามีการประเมินเป็น"ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา"
โดยมีตัวชี้วัดได้แก่
1.บุคลากร
2.การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
3.ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก
การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
โรงเรียนบ้านมาบคล้ามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งประกอบด้วยอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม
พื้นที่ทำเกษตรพอเพียง
การทำแปลงเกษตรของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก

การทำเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนในโรงเรียนแล้ว นอกจากนี้ยังมีการออกไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกด้วย

แหล่งเรียนรู้บ้านผู้ใหญ่แสวง
เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านมาบคล้าศึกษาดูงานอย่างตั้งใจกันทุกคน