ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ ๑๐  มิถุนายน ของปีการศึกษา ๒๕๖๒ )

                         จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๑๑๕ คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

               

 

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

เฉลี่ย

ชาย

หญิง

ต่อห้อง

อนุบาล ๑

: ๙

อนุบาล ๒

๑๓

: ๑๓

อนุบาล  ๓

๑๒

๑๗

:๑๗

ประถมศึกษาปีที่ ๑

: ๙

ประถมศึกษาปีที่ ๒

๑๔

: ๑๔

ประถมศึกษาปีที่ ๓

๑๑

: ๑๑

ประถมศึกษาปีที่ ๔

๑๑

๒๐

: ๒๐

ประถมศึกษาปีที่ ๕

๑๕

: ๑๕

ประถมศึกษาปีที่ ๖

: ๗

รวมประถม

๓๓

๔๓

๗๖

: ๑๔

รวมทั้งหมด

๔๘

๖๗

๑๑๕