ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
                ๑.  ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  ตามมาตรฐาน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                ๒.  ส่งเสริมการจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และชุมชนให้เอื้อต่อการเรียนรู้   

              ๓.  ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้    และวิถีชีวิตชุมชน

              ๔.  ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีคุณธรรม มีความเป็นไทย นำความรู้ไปใช้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

              ๕.  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

เป้าหมาย

  ๑.  ผู้เรียนร้อยละ  ๙๐  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                  ๒. ผู้เรียนร้อยละ  ๙๐  มีความตระหนักและเห็นคุณค่าของความเป็นไทย

                  ๓. ผู้เรียนร้อยละ  ๙๐  มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย

   ๔. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  มีคุณธรรม มีความเป็นไทย นำความรู้ไปใช้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                ๕. ครูร้อยละ  ๙๐ ได้รับการพัฒนาทั้งระบบอย่างต่อเนื่อง

                 ๖. ผู้ปกครองชุมชนร้อยละ  ๙๐  มีความเชื่อมั่น และพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน