ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์             

จัดการศึกษาได้มาตรฐาน นักเรียนเป็นคนดี  เก่ง  มีความสุข  รักความเป็นไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม      น้อมนำความพอเพียง