ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

                     โรงเรียนบ้านมาบคล้า ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.  ๒๔๙๘ ด้วยความร่วมมือของราษฎร  หมู่ ๔  ตำบลคลองกิ่ว  อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี  โดยการนำของนายอรุณ   วัฒนานุกิจ  และนายประสิทธิ์  กฤษสุทธิกุล (แซ่กอ)  ขอเปิดโรงเรียนแต่ทางราชการยังไม่อนุมัติ จึงขอเปิดเป็นสาขาของโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ เริ่มเปิดเรียนเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม  ๒๔๙๘  โดยมีนายฟู  แสงอุดม  ครูโรงเรียนชุมชนบ้าหัวกุญแจมาทำการสอนและเป็นครูใหญ่  เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๒   มีครู    คน  มีนักเรียน  ๓๒  คน   ใช้สถานที่ห้องแถวของนายอรุณ วัฒนานุกิจ  จึงได้สร้างอาคารเรียนแบบชั่วคราวขึ้นเป็นเรือนไม้ยกชั้นหลังคาจากขนาด   X ๑๖ เมตร อาศัยปลูกในที่ดินของนายประสิทธิ์  กฤษสุทธิกุล  ค่าก่อสร้าง  ๖,๐๐๐ บาท

                       พ.ศ. ๒๔๙๙ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนเป็นทางการและเป็นเอกเทศ  เปิดถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

                   พ.ศ. ๒๕๐๓ นายประสิทธิ์  กฤษสุทธิกุล   ได้บริจาคที่ดินอีกจำนวน    ไร่    งาน  พร้อมกับนายอรุณ  วัฒนานุกิจ  ได้บริจาคเงิน ๑๐,๐๐๐  บาท  ร่วมสมทบกับทางสภาจังหวัดชลบุรีเป็นเงิน  ๒๐,๐๐๐  บาท  สร้างอาคารแบบ  ป.๑ ฉ  แต่งบประมาณยังไม่พอชาวบ้านร่วมบริจาคอีก ๒๐,๐๐๐  บาท  รวมเป็น  ๕๐,๐๐๐  บาท   จึงได้สร้างสำเร็จ  

                      พ.ศ.  ๒๕๐๖  ได้รับงบจากสภาจังหวัดชลบุรี  ๒๕,๐๐๐  บาท   ต่อเติมอาคารเรียน  ๑๘  เมตร  ๒ ห้องเรียน

                      พ.ศ.  ๒๕๒๕ ได้รับงบสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๗  ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียนงบประมาณ   ๖๐๐,๐๐๐  บาท  เปิดเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ จนถึงปัจจุบัน