ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล งานบริหารทั่วไป
๑.งานพัฒนาหลักสูตร
    สถานศึกษา
๒.งานพัฒนากระบวน
    การเรียนรู้
๓.งานวัดผลประเมินผลและ
    เทียบโอนผลการเรียน
๔.งานวิจัยและพัฒนา
    คุณภาพการศึกษา
๕.งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม
    และเทคโนโลยี
๖.งานพัฒนาแหล่งการ
    เรียนรู้
๗.งานนิเทศการศึกษา
๘.งานแนะแนวการศึกษา
๙.งานประกันคุณภาพ
   การศึกษา
๑๐.งานทะเบียนวัดผล
๑๑.งานทะเบียนนักเรียน
๑๒.งานนิเทศการศึกษา
๑๓.งานเทคโนโลยี
      การศึกษา
๑๔.งานคอมพิวเตอร์
๑๕.งาน E-Learning
๑๖.งานนิเทศการศึกษา
๑.การจัดทำและของบประมาณ
๒.การจัดสรรงบประมาณ
๓.การตรวจสอบติดตาม   
    ประเมินผลและรายงานแผนการ
    ใช้เงินและผลการดำเนินงาน
๔.งานระดมทรัพยากรและ  
    การลงทุนเพื่อการศึกษา
๕.งานบริหารการเงินและบัญชี
๖.งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
๗.งานตรวจสอบและควบคุม
    ภายใน
๑.การวางแผนอัตรากำลัง และกำหนดตำแหน่ง
๒.การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
๓.การเสริมสร้าง
    ประสิทธิภาพในการ
    ปฏิบัติราชการ
๔.วินัยและการรักษาวินัย
๕.การออกจากราชการ
๖.งานพัฒนาวิทยฐานะ
๗.งานพัฒนาบุคลากร
๑.งานธุรการ
๒.งานเลขานุการคณะกรรมการ 
    สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.งานพัฒนาระบบและเครือข่าย
    การศึกษา
๔.งานประสานและพัฒนา
    เครือข่ายการศึกษา
๕.งานจัดระบบการบริหารและ
    การพัฒนาองค์กร
๖.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.งานส่งเสริมสนับสนุน ด้านวิชาการ   งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป
๘.งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
๙.งานสำมะโนผู้เรียน
๑๐.งานรับนักเรียน
๑๑.งานส่งเสริมและประสานงาน  การศึกษาในระบบนอก ระบบ และตามอัธยาศัย
๑๒.งานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน
๑๓.งานประชาสัมพันธ์การศึกษา
๑๔.งานส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานหน่วยงานอื่น
๑๕.งานสัมพันธ์ชุมชน
๑๖.งานบริการสาธารณะ
๑๗.งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๑๘.งานสหกรณ์โรงเรียน
๑๙.งานอนามัยโรงเรียน
๒๐.งานรักษาความปลอดภัย
๒๑.งานนักการภารโรง
๒๒. งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอื่น/ที่มอบหมาย