ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ ๑๐  มิถุนายน ของปีการศึกษา ๒๕๕๔ )

              ๑) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น ๒๑  คน

             ๒) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๑๑๕ คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

               

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

เฉลี่ย

ชาย

หญิง

ต่อห้อง

อนุบาล ๑

๑๓

๑๔

๒๗

: ๒๗

อนุบาล ๒

:

รวมอนุบาล

๑๗

๑๗

๓๔

:๑๗

ประถมศึกษาปีที่ ๑

๑๓

: ๑๓

ประถมศึกษาปีที่ ๒

๑๐

๑๐

๒๐

: ๒๐

ประถมศึกษาปีที่ ๓

๑๐

๑๖

: ๑๖

ประถมศึกษาปีที่ ๔

๑๐

: ๑๐

ประถมศึกษาปีที่ ๕

๑๒

: ๑๒

ประถมศึกษาปีที่ ๖

๑๐

: ๑๐

รวมประถม

๔๒

๓๙

๘๑

: ๑๔

รวมทั้งหมด

๕๙

๕๖

๑๑๕