ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ ๑๐  มิถุนายน ของปีการศึกษา ๒๕๖๑ )

                         จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๑๑๖ คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

               

 

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

เฉลี่ย

ชาย

หญิง

ต่อห้อง

อนุบาล ๑

๑๓

: ๑๓

อนุบาล ๒

๑๐

๑๓

: ๑๓

อนุบาล  ๓

:๙

ประถมศึกษาปีที่ ๑

๑๖

: ๑๖

ประถมศึกษาปีที่ ๒

๑๔

: ๑๔

ประถมศึกษาปีที่ ๓

๑๒

๒๐

: ๒๐

ประถมศึกษาปีที่ ๔

๑๐

๑๖

: ๑๖

ประถมศึกษาปีที่ ๕

: ๗

ประถมศึกษาปีที่ ๖

: ๘

รวมประถม

๓๔

๔๗

๘๑

: ๑๔

รวมทั้งหมด

๔๘

๖๘

๑๑๖